مدل علّی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر: نقش اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی
2. مدل علّی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر: نقش اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی

حمیده رادمنش؛ مریم خلیلی صدراباد؛ افسر خلیلی صدرآباد

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.95965.0

چکیده
  هدف پژوهش، پیش‌بینی عملکرد تحصیلی براساس اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی است. بدین منظور، ۳۰۰ دانش‌آموز دختر سال اول دبیرستان (دورة دوم) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات، ...  بیشتر
نقش واسطه ای درگیری شناختی در تأثیر ابعاد فراحافظه بر اضطراب امتحان دانشجویان
3. نقش واسطه ای درگیری شناختی در تأثیر ابعاد فراحافظه بر اضطراب امتحان دانشجویان

مهدی رحیمی؛ مرجان دربیدی

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-37

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2019.96199.0

چکیده
      هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه­ای درگیری شناختی در تأثیر ابعاد فراحافظه بر اضطراب امتحان دانشجویان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعة آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه یزد است ...  بیشتر
بررسی اثر بخشی آموزش ارائة شبکه‌ای و نقشة مفهومی در مقایسه با آموزش ارائة خطی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی ششم ابتدایی مدارس پسرانة شهرستان خوی
4. بررسی اثر بخشی آموزش ارائة شبکه‌ای و نقشة مفهومی در مقایسه با آموزش ارائة خطی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی ششم ابتدایی مدارس پسرانة شهرستان خوی

محمد باردل؛ رسول اکبرلو؛ نسرین حسین پور

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 38-53

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2019.95695.0

چکیده
         این پژوهش با هدف مقایسة اثربخشی ارائة شبکه‌ای و آموزش به­شیوة نقشة مفهومی با ارائة خطی و شیوة سنتی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و شاخص‌های شناختی فراگیران اجرا شده است. یادداری، ...  بیشتر
طراحی آموزشی مبتنی بر شبکة اجتماعی و تأثیر آن بر رویکرد یادگیری و ادراک دانشجویان از محیط یادگیری
5. طراحی آموزشی مبتنی بر شبکة اجتماعی و تأثیر آن بر رویکرد یادگیری و ادراک دانشجویان از محیط یادگیری

لیلا چراغ ملایی

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-76

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2019.106518.1133

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی آموزشی مبتنی بر شبکة اجتماعی و بررسی تأثیر آن بر رویکرد یادگیری و ادراک دانشجویان از محیط یادگیری است. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شده است. پژوهش شامل دو مرحلة اصلی است: در مرحلة ...  بیشتر
چه موقع یادگیری مسئله‌محور اثربخش‌تر است: یک فراتحلیل
6. چه موقع یادگیری مسئله‌محور اثربخش‌تر است: یک فراتحلیل

آمنه عالی؛ علی خرمی،؛ سهیلا اسلامی

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2019.105216.1104

چکیده
  یادگیری مسئله­محور یک روش آموزشی فعال و سازنده­گرا در نظام آموزشی است که توجه پژوهشگران را در چند دهة اخیر به خود جلب کرده و تاکنون مطالعات زیادی به­منظور ارزیابی اثربخشی آن انجام گرفته است و نتایج ...  بیشتر
مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد
7. مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد

مرضیه پودینه؛ رضوان حسینقلی زاده؛ بهروز مهرام

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-102

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2019.111790.1253

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه­های مسئولیت­پذیری اجتماعی مدرسه و مطالعة آن در دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد است. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعة موردی استفاده شده است. خبرگان اصلی ...  بیشتر