بررسی رابطة بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر اصفهان
1. بررسی رابطة بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر اصفهان

محمد نجفی؛ مهدی کریمی؛ علی قهرمانی فرد؛ سیدمرتضی رضوانی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-22

چکیده
        هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد جو اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان اداره‌های آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود. روش پژوهش توصیفی(همبستگی) بوده، جامعه مورد مطالعه شامل ...  بیشتر
بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مدرسه
2. بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مدرسه

عفت توانایی شاهرودی؛ بهروز مهرام

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-40

چکیده
    در این مطالعه که با هدف بررسی توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با فرهنگ سازمانی و مؤلفه‌های آن انجام شده، راهکارهایی برای بهینه‌سازی هرچه بیشتر مؤلفه‌های سازمانی در جهت افزایش توانمندی ...  بیشتر
رابطة پنج عامل عمدة شخصیت و راهبردهای یادگیری خود- تنظیمی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-1386
3. رابطة پنج عامل عمدة شخصیت و راهبردهای یادگیری خود- تنظیمی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-1386

فریناز خورسندی؛ منوچهر کامکار؛ مختار ملک پور

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-64

چکیده
    این تحقیق به بررسی رابطه بین پنج عامل عمده شخصیت و راهبردهای یادگیری خود- تنظیمی پرداخته است. نمونه تحقیق، متشکل از 175 دانش‌آموز (83 پسر و 92 دختر) بودند که به صورت خوشه‌ای‌ و سپس تصادفی ساده از میان ...  بیشتر
هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی فرم رجحان به فعالیت‌های سیاهه‌کروی فردی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان تربت حیدریه
4. هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی فرم رجحان به فعالیت‌های سیاهه‌کروی فردی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان تربت حیدریه

مهدی اکبرزاده؛ فائزه هزاردستان؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان؛ هادی فراست

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-96

چکیده
    فرم رجحان به فعالیتهای سیاهه کروی فردی (فرم رجحان به فعالیت های سیاهه کروی فردی) ، ابزاری جدید در زمینه سنجش تیپ‌های رغبت مسیر شغلی بر اساس مدل کروی مسیر شغلی است. به منظور هنجاریابی و تعیین پایایی ...  بیشتر
رابطه عدالت سازمانی با مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان
5. رابطه عدالت سازمانی با مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

ناهید نادری؛ رضا هویدا؛ علی سیادت؛ محمد رضا نادری

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 97-112

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی و تبیین  رابطه عدالت سازمانی با مؤلفه های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان تدوین شده است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی مشغول به خدمت شرکت پالایش نفت اصفهان بود ...  بیشتر
بررسی رابطة بین شیوه‌های فرهنگی مقابله و بهداشت روانی زنان مهاجر: مورد مطالعه شهرکرمانشاه
6. بررسی رابطة بین شیوه‌های فرهنگی مقابله و بهداشت روانی زنان مهاجر: مورد مطالعه شهرکرمانشاه

محمد تقی ایمان؛ گلمراد مرادی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 113-140

چکیده
    یکی از مسائلی که امروزه مهاجران و به خصوص زنان مهاجر در جامعه مقصد با آن رو به رو هستند، وضعیت سلامتی آنهاست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین شیوه های فرهنگی مقابله و بهداشت روانی زنان مهاجر است. ...  بیشتر
بررسی امکان سنجی معیارهای مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران
7. بررسی امکان سنجی معیارهای مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران

زهرا کشتکار؛ احمد شعبانی؛ علی سیادت

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 141-158

چکیده
    این پژوهش به بررسی امکان استقرار مؤلفه‌های مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، و شهید بهشتی پرداخته است. در این بررسی جامعه آماری را مدیران و کتابداران ...  بیشتر