از فنی‌گرایی تا استعاره؛ تقلیل مفهومی، پیچیدگی و کثرت‌ در نظریة برنامة درسی
2. از فنی‌گرایی تا استعاره؛ تقلیل مفهومی، پیچیدگی و کثرت‌ در نظریة برنامة درسی

اصغر سلطانی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.96148.0

چکیده
  موضوع این مقاله چندگانگی مفهومی در نظریة برنامة ‌درسی است. برای واکاوی موضوع، ابتدا جایگاه نظریة برنامة ‌درسی در حوزه‌های دیگر تبیین و سپس ویژگی‌ها و ساختار نظریه و نظریه‌­پردازی برنامة ‌درسی ارائه ...  بیشتر
زیبایی‌شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن
3. زیبایی‌شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ افسانه عبدلی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-45

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.95681.0

چکیده
  زیبایی‌شناسی به دانش چگونگی استفاده از حس‌ها برای دانستن اشاره دارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی و معرفی دیدگاه ماکسین گرین دربارة هنر و زیبایی‌شناسی و استخراج اشارات وی در تربیت زیبایی‌شناسی است. ...  بیشتر
نقش مؤلفه های تفکر انتقادی در پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان پزشکی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
4. نقش مؤلفه های تفکر انتقادی در پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان پزشکی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

زهره متقی؛ محمد نجفی؛ کمال نصرتی هشی؛ مصطفی حاتمی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 46-59

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.95748.0

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه­های تفکر انتقادی در پیش­بینی خودکارآمدی (تلاش، خودتنظیمی و پشتکار) در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة گردآوری ...  بیشتر
شرایط و راهبردهای مؤثر برای ارائة راه‌حل‌های خلاقانه در حل مسائل ریاضی از دیدگاه دانشجویان خلاق دورة کارشناسی رشتة ریاضی
5. شرایط و راهبردهای مؤثر برای ارائة راه‌حل‌های خلاقانه در حل مسائل ریاضی از دیدگاه دانشجویان خلاق دورة کارشناسی رشتة ریاضی

نرگس یافتیان

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 60-76

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.95988.0

چکیده
  هدف اصلی پژوهش، شناسایی شرایط و راهبردهای مؤثر بر ارائة راه‌حل‌های خلاقانه در حل مسائل ریاضی در محیط‌های آموزشی از دیدگاه دانشجویان خلاق دورة کارشناسی رشتة ریاضی است. داده­ها با رویکرد کیفی به روش ...  بیشتر
بررسی میزان توجه به شاخص‌های اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی در محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی و شیوة آموزش معلمان
6. بررسی میزان توجه به شاخص‌های اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی در محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی و شیوة آموزش معلمان

حوریه شادفر؛ محمد رضا نیلی؛ وحید قاسمی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-97

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.95925.0

چکیده
  در عصر توسعه که نیاز جامعه بهشهروندانی با سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر توسعة متناسب با فرهنگ بومی خود مبرم است، روزآمدکردن آموزش و ایجاد تغییرات در برنامه­های درسی آنها متناسب با شاخص­های اقتصادیِ ...  بیشتر
اثربخشی تئاتر درسی در افزایش مهارت‌های اجتماعی و یادگیری دروس پایه در دانش‌آموزان ابتدایی
7. اثربخشی تئاتر درسی در افزایش مهارت‌های اجتماعی و یادگیری دروس پایه در دانش‌آموزان ابتدایی

سوران رجبی؛ خدیجه علی مرادی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 98-113

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.95583.0

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی تئاتر درسی در افزایش مهارت‌های اجتماعی و یادگیری دروس پایه در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی است. روش تحقیق نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. ...  بیشتر
تبیین رویکرد‌های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مناسب برای برنامة درسی رشد حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی
8. تبیین رویکرد‌های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مناسب برای برنامة درسی رشد حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی

محمد حسین زارعی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ محمد جواد لیاقتدار

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 114-130

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.96183.0

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین رویکرد‌های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مناسب برنامة درسی رشد حرفه­ای مربیان پیش­دبستانی است. در انجام این پژوهش از دو رویکرد کمّی و کیفی، که در رویکرد کیفی از روش تحلیل محتوا و ...  بیشتر