بررسی میزان رعایت اصول علمی تدوین محتوا در درس تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی
2. بررسی میزان رعایت اصول علمی تدوین محتوا در درس تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

مجید بحرینی بروجنی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی میزان به کارگیری اصول مربوط به محتوا در درس تفکّر و پژوهش پایه ششم به صورت کمّی و کیفی بوده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن از نوع پیمایش و تحلیل محتواست. اطلاعات به صورت کمّی و کیفی ...  بیشتر
مقایسه تأثیر سه شیوه آموزش الکترونیکی، ترکیبی و حضوری بر واکنش و یادگیری در آموزش صنعتی
3. مقایسه تأثیر سه شیوه آموزش الکترونیکی، ترکیبی و حضوری بر واکنش و یادگیری در آموزش صنعتی

ضیاء الدین سالاری؛ مرتضی کرمی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-58

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر شگرفی بر فرصت‌های یاددهی- یادگیری در موقعیت‌های آموزشی گوناگون؛ از جمله صنعت داشته است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه میزان اثربخشی رویکردهای آموزش الکترونیک و ترکیبی در ...  بیشتر
بررسی تأثیر الگوی تدریس
4. بررسی تأثیر الگوی تدریس "دریافت مفهوم" بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر دوره کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان در درس آمار

بتول بصیری؛ هوشنگ طالبی؛ محمدرضا نیلی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-88

چکیده
  بررسی تأثیر الگوی تدریس «دریافت مفهوم» بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس آمار هدف اصلی این مطالعه است که بر اساس آموزش مفاهیم انتزاعی آمار، در قالب مثال‌های واقعی زندگی اجرا شده است. این مطالعه ...  بیشتر
نقش خودکارآمدی، خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) و عزت‏نفس در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم رشته علوم تجربی در دبیرستان‏های شهرکرد
5. نقش خودکارآمدی، خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) و عزت‏نفس در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم رشته علوم تجربی در دبیرستان‏های شهرکرد

محمدحسین حیدری؛ شهریار امینی ناغانی؛ علی شیروانی شیری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-102

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش خودکارآمدی، خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) و عزت‏نفس در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم دبیرستان بود. در این پژوهش خودکارآمدی، خودتنظیمی(راهبردهای شناختی ...  بیشتر
مقایسه حافظه کوتاه‌ مدّت (بصری- شنیداری- یادگیری تداعی)، فعّال و درازمدّت دانش‌آموزان قوی و ضعیف در املای زبان فارسی
6. مقایسه حافظه کوتاه‌ مدّت (بصری- شنیداری- یادگیری تداعی)، فعّال و درازمدّت دانش‌آموزان قوی و ضعیف در املای زبان فارسی

مینو طباطبایی؛ مسعود سلیمی؛ شهین نادی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-120

چکیده
     هدف از انجام این پژوهش که به روش مقایسه‌ای پس‌رویدادی انجام شده، مقایسه حافظه کوتاه مدّت(بصری- شنیداری- یادگیری تداعی)، فعّال و دراز مدّت دانش آموزان قوی و دانش آموزان ضعیف در املای زبان فارسی ...  بیشتر
بررسی روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی، توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان
7. بررسی روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی، توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

مرضیه حیدری؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-140

چکیده
  هدف از این پژوهش، تعیین روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی، توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ ...  بیشتر
پیش‌بینی تأثیر رفتارهای اخلاقی و معنوی مدیران بر میزان استقرار رهبری تحولی در دانشگاه اصفهان
8. پیش‌بینی تأثیر رفتارهای اخلاقی و معنوی مدیران بر میزان استقرار رهبری تحولی در دانشگاه اصفهان

سید حمید رضا شاوران

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 141-160

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی تأثیر رفتارهای اخلاقی و معنوی مدیران بر میزان استقرار رهبری تحولی در دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه اصفهان در سال ...  بیشتر