دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مهر 1393 
بررسی میزان رعایت اصول علمی تدوین محتوا در درس تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

صفحه 1-26

مجید بحرینی بروجنی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار