دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 34، دی 1400 
طراحی مدل رهبری مدرسۀ اجتماعی در مدارس مقطع ابتدایی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 45-64

10.22108/nea.2022.133176.1760

طاهره نوروزی وند؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان