دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1394 (22) 
بررسی نقش واسطه اهداف پیشرفت در تأثیر نیاز به خاتمه بر تعلل ورزی تحصیلی

صفحه 41-60

احمد رستگار؛ سعید مظلومیان؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان‌جهرمی