تحلیل عاملی استـراتژی‌های خـودرهبری و رابطه آن‌ها با عملکرد تحصیلی دانشجویان(مورد: دانشجویان دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند)
2. تحلیل عاملی استـراتژی‌های خـودرهبری و رابطه آن‌ها با عملکرد تحصیلی دانشجویان(مورد: دانشجویان دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند)

مظفر الدین واعظی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ علی مقدم‌زاده؛ عذرا شالباف

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

چکیده
       پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی عاملی استراتژی‌های خودرهبری و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی ...  بیشتر
مقایسه تأثیر الگوهای آموزش مستقیم و ساختارگرایی بر افزایش دانش تلفیق تکنولوژی دانشجو معلمان
3. مقایسه تأثیر الگوهای آموزش مستقیم و ساختارگرایی بر افزایش دانش تلفیق تکنولوژی دانشجو معلمان

زهرا حسینی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-40

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر الگوی آموزش مستقیم با الگوی ساختارگرایی برافزایش دانش تلفیق تکنولوژی بود. چارچوب دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا (TPACK) به عنوان الگوی کاربردی برای تعریف، اجرا و ارزیابی ...  بیشتر
بررسی نقش واسطه اهداف پیشرفت در تأثیر نیاز به خاتمه بر تعلل ورزی تحصیلی
4. بررسی نقش واسطه اهداف پیشرفت در تأثیر نیاز به خاتمه بر تعلل ورزی تحصیلی

احمد رستگار؛ سعید مظلومیان؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان‌جهرمی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-60

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه اهداف پیشرفت در تأثیر نیاز به خاتمه بر تعلل­ورزی تحصیلی بود. برای این منظور، 425 نفر (243 دختر و 182 پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر
ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
5. ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

زینب مظاهری؛ احمد صادقی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-80

چکیده
       هدف از این پژوهش، ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان بود که به روش توصیفی و از نوع تحلیل عاملی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش­آموزان دبیرستانی ...  بیشتر
بررسی نقش میانجی زورگویی و قربانی بودن در رابطه بین پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی
6. بررسی نقش میانجی زورگویی و قربانی بودن در رابطه بین پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی

حسن خضری؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-100

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل رابطه علّیِ بین پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی با میانجیگری زورگویی کردن و قربانی بودن در دانش‌آموزان پسر و دخترِ مقطع راهنمایی شهر شیراز بود. بدین منظور، تعداد 564 نفر ...  بیشتر
تأثیر آموزش رفتار جرأتمندانه برکیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر
7. تأثیر آموزش رفتار جرأتمندانه برکیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر

زهرا نادری نوبندگانی؛ مهرآور مؤمنی جاوید؛ سیمین حسینیان

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-116

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش رفتار جرأتمندانه بر افزایش کیفیت زندگی در مدرسه و کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون و جامعه‌ ...  بیشتر
رابطه علّی بین کمال‎گرایی و هدف‏های پیشرفت با اضطراب امتحان با میانجیگری باورهای خودکارآمدی در دانش‏آموزان دبیرستانی
8. رابطه علّی بین کمال‎گرایی و هدف‏های پیشرفت با اضطراب امتحان با میانجیگری باورهای خودکارآمدی در دانش‏آموزان دبیرستانی

امید غلامی؛ ذکراله مروتی؛ سیروس عالی پور بیرگانی؛ غلامحسین مکتبی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-143

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه علّی بین کمال‏گرایی، هدف‏های پیشرفت با اضطراب امتحان با میانجیگری باورهای خودکارآمدی است. جامعه‏ آماری این پژوهش را دانش‏آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر اهواز ...  بیشتر