بررسی نقش متغیرهای ارزش‌های انتظاری، خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی باتوجه‌به نقش تعدیلی باورهای انگیزشی، تاب‌آوری، سرسختی و کوشایی در برنامه‌ریزی برای ورود به دانشگاه و تفاوت رابطة بین این متغیرها با برنامه‌ریزی ورود به دانشگاه در دانش‌آموزان
1. بررسی نقش متغیرهای ارزش‌های انتظاری، خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی باتوجه‌به نقش تعدیلی باورهای انگیزشی، تاب‌آوری، سرسختی و کوشایی در برنامه‌ریزی برای ورود به دانشگاه و تفاوت رابطة بین این متغیرها با برنامه‌ریزی ورود به دانشگاه در دانش‌آموزان

سمیرا زمانی قلعه شاهی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.117252.1374

چکیده
  تحصیلات دانشگاهی به‌طور فزاینده‌ای امکانات و فرصت‌هایی برای کسب موفقیت در بزرگسالی فراهم‌ کرده ‌است. بیشتر جوانان برای شرکت در دانشگاه، نیازمند برنامه‌ریزی و آمادگی هستند که این برنامه‌ریزی بسار ...  بیشتر
مقایسة میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر پایة دوم ابتدایی در شیوه‌های آموزشی وب‌کوئست، سیّار و معکوس درس علوم تجربی
2. مقایسة میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر پایة دوم ابتدایی در شیوه‌های آموزشی وب‌کوئست، سیّار و معکوس درس علوم تجربی

علیرضا بادله؛ الهه ایزدی خواه

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.108368.1175

چکیده
  کاستی‌های روش‌های سنتی، پیشرفت‌های فنی و اقتضائات دنیای امروز، لزوم ایجاد رویکرد جدید به آموزش را ایجاب کرده است؛ بنابراین هدف از انجام این تحقیق، مقایسة میزان یادگیری و یادداری حاصل از آموزش به‌شیوة ...  بیشتر
نیازسنجی برگزاری دورة والدگری برای زنان شهرستان کاشان برمبنای مدل‌های بوریچ و تحلیل کوادرانت
3. نیازسنجی برگزاری دورة والدگری برای زنان شهرستان کاشان برمبنای مدل‌های بوریچ و تحلیل کوادرانت

زینب سادات اطهری اصفهانی؛ لیلا دهقان کاشانی

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.112817.1276

چکیده
  هدف این پژوهش، نیازسنجی برگزاری دورة والدگری برای زنان شهرستان کاشان برمبنای مدل‌های بوریچ و تحلیل کوادرانت است. جامعة آماری را زنان دیپلمة شهرستان کاشان و متخصصان رشته‌های علوم تربیتی، روان‌شناسی، ...  بیشتر
تأثیر یادگیری ترکیبی بر خودتعیین‌گری و اشتیاق تحصیلی دانشجویان
4. تأثیر یادگیری ترکیبی بر خودتعیین‌گری و اشتیاق تحصیلی دانشجویان

نسیم سعید

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.117216.1372

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری ترکیبی بر خودتعیین‌گری و ابعاد آن و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. روش تحقیق، نیمه‌آزمایشی از نوع طرح‌های پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر
تأثیر آموزش حل مسئله با تأکید بر راهبرد رسم شکل و روش مدل بر عملکرد حل مسئله‏ی کلامی دانش‏آموزان پایه‏ هفتم
5. تأثیر آموزش حل مسئله با تأکید بر راهبرد رسم شکل و روش مدل بر عملکرد حل مسئله‏ی کلامی دانش‏آموزان پایه‏ هفتم

ابراهیم ریحانی؛ نرگس یافتیان؛ اعظم رضایی

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-108

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.119242.1405

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش راهبرد رسم شکل و روش مدل به دانش‏آموزان پایه‏ی هفتم بر عملکرد حل مسئله‏ی کلامی آن‏ها است. این مطالعه از نظر هدف بنیادین و از نظر اجرا روش شبه آزمایشی با استفاده ...  بیشتر
تأثیر شرایط سازمانی مدرسه، ادراک رهبری و انگیزش معلمان بر بهبود فعالیت تدریس با میانجی‌گری توسعة حرفه‌ای معلمان ابتدائی
6. تأثیر شرایط سازمانی مدرسه، ادراک رهبری و انگیزش معلمان بر بهبود فعالیت تدریس با میانجی‌گری توسعة حرفه‌ای معلمان ابتدائی

الهام اسماعیلی؛ مریم سامری؛ محمد حسنی

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 108-128

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.119818.1414

چکیده
  تدریس، یکی از اساسی‌ترین وظایف معلمان در نظام‌های آموزشی است. بهبود فعالیت تدریس ازجمله دغدغه‌های امروز آموزش‌و‌پرورش است که این امر نیازمند مطالعة عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بهبود فعالیت تدریس ...  بیشتر